Wymagania prawne


Posiadanie uprawnień operatora pił łańcuchowych są wymagane nie tylko podczas wykonywania prac leśnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie BHP dotyczące obsługi pilarki łańcuchowej (spalinowej) powinni posiadać między innymi dekarze, ogrodnicy, budowlańcy, drogowcy, samowyrobnicy drewna oraz wszystkie inne osoby obsługujące pilarkę spalinową.

Dz. U. nr 161 poz 1141 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Cytat z rozporządzenia: "Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."

Pilarki łańcuchowe


Pilarki łańcuchowe są sprzętem służacym głównie do pozyskiwania drewna na skalę przemysłową jak również indywidualną. Pilarkę wykorzystuje się również przy pielęgnacji drzew i drzewostanów, a także w ratownictwie.


Kurs pilarki łańcuchowej


Kurs operatora pilarki łańcuchowej (spalinowej) pozwala na zdobycie niezbędnych kwalifikacji zezwalających na zawodową pracę wszystkimi grupami pił łąńcuchowych. Po zdaniu egzaminu z części teoretycznej oraz praktycznej uczestnik kursu otrzymuje bezterminowy certyfikat.

Program szkolenia


Nasz program obejmuje:

 • budowa pilarek mechanicznych (2 godziny),
 • obsługa i konserwacja pilarek mechanicznych (2 godziny),
 • BHP (2 godziny),
 • zajęcia praktyczne (4 godziny).

Rodzaje pilarek, których dotyczą uprawnienia


Pilarki mechaniczne dzielą się na:

 • pilarki spalinowe,
 • pilarki elektryczne,
 • pilarki akumulatorowe,
 • pilarki specjalistyczne.Warunki uczęstnictwa


Aby móc przystąpić do kursu na operatora pilarek mechanicznych należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badan profilaktycznych,
 • posiadać pozytywny wynik badań psychologicznych + wysokościowych.